ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในสังกัด สพป.บร.๔ (ทุกโรงเรียน)

จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล๓ ขวบ   ชาย 20   คน   หญิง   14  คน รวม   34 คน
รวมนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบทั้งหมด ชาย 20   คน   หญิง   14  คน  รวมทั้งสิ้น   34 คน


จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2   ชาย 7   คน   หญิง   5  คน รวม   12 คน
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 3    ชาย 2   คน   หญิง   1  คน รวม   3 คน
รวมนักเรียนระดับอนุบาล๒และ๓ ทั้งหมด ชาย 9   คน   หญิง   6  คน  รวมทั้งสิ้น   15 คน


จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1           ชาย 5    คน   หญิง   3  คน รวม   8 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 2           ชาย 2    คน   หญิง   2  คน รวม   4คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 3           ชาย 0    คน   หญิง   0  คน รวม   0คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 4           ชาย 0    คน   หญิง   0  คน รวม   0คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 5           ชาย 0    คน   หญิง   0  คน รวม   0คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป. 6           ชาย 0    คน   หญิง   0  คน รวม   0คน
รวมนักเรียนระดับประถมทั้งหมด ชาย 7   คน   หญิง   5  คน  รวมทั้งสิ้น   12 คน

จำนวนนักเรียนชั้น ม. 1           ชาย 2   คน   หญิง   1  คน รวม   3คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม. 2           ชาย 0    คน   หญิง   0  คน รวม   0คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม. 3           ชาย 0    คน   หญิง   0  คน รวม   0คน
รวมนักเรียนระดับมัธยมทั้งหมด ชาย 2   คน   หญิง   1  คน  รวมทั้งสิ้น   3 คน


                                      รวมทั้งสิ้น ชาย 38   คน   หญิง   26  คน  รวมทั้งสิ้น   64 คน
     

                                        

      ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรงเรียน