กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ ๒
 
โรงเรียนในกลุ่มนาโพธิ์ ๒ มีจำนวนโรงเรียน   5 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน บ้านโคกกุง
 

รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม

1.บ้านโคกกุง
2.วัดทรงสุวรรณ
3.วัดบุปผาราม
4.วัดสิริมงคล
5.สามัคคีเทพอำนวย
 

                     
       

นายสุพจน์ ฝาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดฤๅษีสถิต
ประธานกลุ่ม
  : 0872412999
         
                       
       
  : 
         
                       
 

นายสกุลเทพ พรหมเอาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนตาล(ศิลาคุรุราษฏร์พัฒนา)
กรรมการกลุ่ม
  : 0892852350
 

นางกฤษณา เกลียววงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสิริมงคล
กรรมการกลุ่ม
  : 0640942615
 
  : 
   

นางนวลตรี พิมพ์ขาว
ครู โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  :  0934477915
 

นางนวลตรี พิมพ์ขาว
ครู โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  :  0934477915
 
   
   : 
   : 
   : 
 
     
   : 
     
 

นายพยับ ไชยสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน สามัคคีเทพอำนวย
เลขานุการกลุ่ม
  : 093-561-2244
     
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นายสนิท เกไธสง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0934865605

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มนาโพธิ์ ๑
-กลุ่มนาโพธิ์ ๒