กลุ่มโรงเรียนคูเมือง ๓
 
โรงเรียนในกลุ่มคูเมือง ๓ มีจำนวนโรงเรียน   4 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน บ้านหนองขวาง
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม
1.บ้านพรสำราญ
2.บ้านหนองขวาง
3.บ้านโนนยานาง
4.ไตรคามศรีอนุสรณ์
 
             
     

นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองขวาง
ประธานกลุ่ม
  :  0833773192
       
               
     
  : 
       
               
 

นายจักรพรรดิ เดิมทำรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไตรคามศรีอนุสรณ์
กรรมการกลุ่ม
  :  0623529346
 

นายวีระ ดวงสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านพรสำราญ
  : 0982026918
 

นางสุรีรัตน์ แย้มศรี
ครู โรงเรียนบ้านโนนยานาง
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
โทร  : 0973424641
 
   
   : 
   : 
   : 
   
 
  : 
   
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0844970220

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มคูเมือง ๓
-กลุ่มคูเมือง ๔
-กลุ่มคูเมือง ๕