กลุ่มโรงเรียนคูเมือง ๒
 
โรงเรียนในกลุ่มคูเมือง ๒ มีจำนวนโรงเรียน   6 โรง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์วิชาการกลุ่ม คือโรงเรียน อนุบาลคูเมือง
 
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่ม 1.ชุมชนบ้านหนองขมาร
2.บ้านกอกโคกวิทยา
3.บ้านหนองหว้า
4.บ้านหนองไทร
5.บ้านโสกแต้
6.อนุบาลคูเมือง
 
                     
       
  : 
         
                       
       
  : 
         
                       
 

นายบัญญัติ กั้นไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองหว้า
กรรมการกลุ่ม
  :  0880394999
 

นางชูศรี นันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลคูเมือง
กรรมการกลุ่ม
  :  0898640712
 

นายบัวพันธ์ นันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองขมาร
กรรมการกลุ่ม
  : 0801773288
 

นางสาวยุพาพรรณ คะเนวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกอกโคกวิทยา
กรรมการกลุ่ม
  :  087-4438537
   

นายอัศวิน ดีมานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโสกแต้
กรรมการกลุ่ม
  : 0627788029

นายตรึภพ ดวงภักดีรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองไทร
กรรมการกลุ่ม
  : 0935731918
   :   :   :   : 
   
   :   : 
   
 
  : 
   
ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม

นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
โทร : 0810649686

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา
ประจำกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มคูเมือง ๑
-กลุ่มคูเมือง ๒